Загальні рекомендації до написання виступу для захисту курсової роботи

Дозвольте до вашої уваги представити захист курсової роботи з теми: «…» студентки(а) … групи Іванова Івана.

Тема «…» (розкриваємо актуальність проблеми, хто працював над даною проблемою та в якому напрямку)

Отже, актуальність проблеми, її практичне значення, зумовили вибір теми курсової роботи «…»

Мета дослідження курсової роботи полягає в … .

Обєкт дослідження: ….

Предмет дослідження: ….

Для досягнення мети дослідження та вирішення поставлених завдань був використаний комплекс методів, а саме:

  • … .
  • … .

Структура роботи підпорядкована логіці викладу матеріалу, тому складається зі вступу, трьох розділів, висновку, списку використаних джерел, додатків.

Виконання даної роботи передбачало вирішення наступних завдань.

Перше завдання: … .

Дане завдання реалізувалося в першому розділі дослідження «…» в підпунктах

1.1…

1.2 …

Ми дійшли до таких висновків, що…

Наступне завдання, а саме:…, реалізується в 2 підпункті 1розділу.

Отже, …

Третім завданням було: … .

Дане завдання реалізовано в 2 розділі «…». Охарактеризувавши окремі структурні компоненти …, виділили такі: … .

Отже, … .

Останнє завдання несло практичний характер, а саме: … .

Отже, об’єктом дослідження є … .

Предметом дослідження є … .

Метою практичної частини дослідження є … .

Одним із завдань дослідження було … .

Отже, … .

Проведене дослідження не вичерпує повністю даної проблеми та може бути продовжено за іншими напрямами.

Дякую за увагу! Детальніші вимоги до виступу уточняйте у своїх керівників!