Як написати перший розділ курсової роботи

Перший розділ роботи присвячується аналізу теоретичних джерел із проблеми. У ньому описуються встановлені факти, закономірності, які являють собою теоретичну основу дослідження, що дозволяє визначити ступінь дослідженості проблеми та ті сторони, які залишилися поза увагою авторів.

Теоретичному огляду зазвичай присвячують 1 – 2 розділів, назви яких відображають тему дослідження, наприклад, «стан теоретичної розробки…. (і далі за темою)» або ж «Теоретичний аналіз проблеми.. (і далі за темою)».

Так, якщо тема вашого дослідження – «Розвиток довільної пам’яті молодших школярів на уроках читання», то назва першого розділу може бути такою:

Приклад.

                                                                         РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПАМ’ЯТІ В МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ

Або

                                                                              Розділ 1

Теоретичні основи проблеми адаптації молодших школярів до навчально-виховного процесу

             або                                                          РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СПІЛКУВАННЯ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

Як правило, всі розділи курсової роботи мають бути структурованими, тобто поділеними на два-три підрозділи (параграфи).

У першому підрозділі (параграфі) ви повинні аналізувати проблему, так би мовити, ближче до об’єкта дослідження, а в другому – до предмета. Це має бути відображено в назвах підрозділів.

Приклад.

1.1. Особливості розвитку пам’яті у молодшому шкільному віці

1.2. Проблема розвитку довільної пам’яті молодших школярів

 У параграфі 1.1. ви аналізуєте, як представлена вибрана вами проблема у психологічних дослідженнях.

Структуруючи аналіз, ви маєте рухатись від об’єкта до предмета дослідження. Напрямками аналізу можуть бути дослідження довільної пам’яті у вітчизняній і зарубіжній психології, у різних психологічних школах та напрямках, дослідження у різних галузях психології тощо. Ваш план аналізу може також відображати історію розвитку проблеми. У кінці параграфа ви робите узагальнення про те, до чого ви прийшли у результаті аналізу.

Ці узагальнення не потрібно спеціально виділяти, можна обмежитися лише пасажем на зразок: «Отже, в результаті проведеного аналізу встановлено, що…».

У параграфі 1.2. ви маєте впритул наблизитися до предмета вашого дослідження, дати аналіз тих наукових робіт, які присвячені саме вашій проблемі (у нашому випадку – проблемі розвитку довільної пам’яті).

Під час написання аналізу теоретичних джерел слід уникати таких типових помилок: 1) компіляція (поєднання готових фрагментів чужих досліджень без власної обробки джерел); 2) перерахування літературних джерел і простий переказ їх змісту; 3) відсутність посилань; 4) відсутність авторської позиції; 5) стилістичні помилки; 6) відсутність єдиного стилю, синтаксичної та стилістичної грамотності.

Наприкінці підрозділів треба робити узагальнення про те, до чого Ви прийшли в результаті аналізу. Ці узагальнення не треба спеціально виділяти та можна оформити таким чином: «Отже, в результатів проведеного аналізу встановлено, що….» або ж «Підсумовуючи проведений вище аналіз, можна сказати, що…».

Для курсових робіт обов’язковим елементом теоретичної частини є опис психологічної категорії, що є первинною. Такою є категорія, що зазначається в темі роботи в називному відмінку. У поєднанні із назвою методу основна категорія може наводитися у родовому відмінку. Також потрібно висвітлити категорію, що є суттєвою та розширює чи звужує визначальну категорію. Матеріал розділу має бути систематизований. Наприкінці кожного розділу формулюють висновки із лаконічним викладом наведених у розділі результатів.