Підготовка студентів до роботи в умовах наступності Та інтеграції дошкільної та початкової освіти. З досвіду роботи С.В. Тупікіної

Реформа початкової освіти передбачає наступність змісту дошкільної і початкової, початкової і основної загальної освіти. Педагогічною громадськістю обговорюється проект Концепції початкової освіти, що пропонує максимальну інтеграцію в змісті початкової освіти. Наша мета – підготовка компетентного вихователя дошкільних закладів і вчителя початкових класів, які будуть конкурентоспроможними на ринку праці.

Один з шляхів досягнення цієї мети є наступність та інтеграція в змісті підготовки майбутнього педагога. На цих же засадах ми підходимо до складання студентами державного комплексного екзамену. Реформування вищої освіти передбачає компетентнісний та інтегративний підходи у складанні державного кваліфікаційного екзамену «педагогіка з окремими методиками».

Відповідно нам необхідно розв’язувати завдання формування у студентів міжпредметних компетентностей. Від проблеми «Інтеграція та наступність у змісті початкової освіти» ми йдемо до її розв’язання через «Інтегративний підхід у змісті професійної підготовки вчителя початкових класів у Бериславському педагогічному коледжі імені В.Ф. Беньковського».

Цілісному засвоєнню предметів професійної підготовки сприятиме наскрізна інтеграція курсу педагогіки з психологією, методикою виховної роботи, корекційною педагогікою, вступом у спеціальність, основами педагогічної майстерності, сучасними педагогічними технологіями, методиками вивчення окремих предметів у початковій школі.

Ми визначили такі напрями діяльності:

узгодження загальної стратегії і загально педагогічних підходів до підготовки спеціалістів у коледжі;

узгодження змісту робочих навчальних програм з дисциплін професійної підготовки;

розробка структурно-логічних схем міжпредметних зв’язків з кожного предмету фахової підготовки.

З метою узгодження загальної стратегії, інтеграції теоретичної і практичної підготовки на основі встановлення міжпредметних зв’язків при формуванні педагогічних компетенцій використовуємо можливості педагогічних рад, психолого-педагогічних семінарів, семінарів-пратикумів, педагогічних консиліумів, спільних засідань предметних (циклових) комісій з метою «міжнаукового спілкування»; координаційні «п’ятихвилинки» викладачів, які працюють в групі, з метою розгляду питань на міжпредметній основі, діяльність творчої групи, розробка з кожної теми та модуля міжпредметних зв’язків з визначенням конкретної теми, джерела інформації, складання міжпредметних списків літератури для студентів.

Семінар-практикумна тему «Інтегративний підхід у змісті професійної підготовки вчителя початкових класів у Бериславському педагогічному коледжі імені В.Ф. Беньковського» складається з трьох етапів.

На першому етапі викладачі працюють колективно над складанням структурно-логічної схеми «Система вивчення навчальних предметів у педагогічному коледжі» на основі діючого навчального плану. Заступник директора з навчальної роботи виступає у ролі експерта.

Складена в процесі колективної роботи таблиця розкриває систему вивчення навчальних дисциплін професійної підготовки у Бериславському педагогічному коледжі. Ми маємо можливість простежити міжпредметні зв’язки предметів професійної підготовки, реалізовувати засади випереджального навчання, формувати міжпредметні компетентності у майбутніх вчителів.

На другому етапі роботи викладачі отримують витяг з робочої програми з педагогіки розділ «Теорія освіти і навчання». Викладачі предметних (циклових) комісій узгоджують зміст робочих навчальних програм з методик навчання окремих предметів, які вони викладають, з педагогікою.

Третій етап роботи вимагає співпраці викладачів коледжу. Координаційну функцію виконують викладачі педагогіки. На цьому етапі складається єдина узгоджена таблиця вивчення тем педагогіки і окремих методик навчання на інтегративній основі.

Досвід показує реальну оптимізацію, інтенсифікацію та ефективність навчального процесу при інтегративному підході у змісті професійної підготовки вчителя початкових класів у Бериславському педагогічному коледжі імені В.Ф. Беньковського.

Ми працюємо на якісний показник знань, підготовку вчителя-професіонала.

ТУПІКІНА С.В.
МАТЕРІАЛИ РЕГІОНАЛЬНОЇ науково-практичної
інтернет-конференції «Інноваційні технології професійної
підготовки майбутніх педагогів у контексті компетентнісного підходу»