Електронна бібліотека

 1. Бондар В.І. Дидактика: навчальний матеріал [Електронний ресурс]:навч.посіб./І.В. Бондар. – Київ., Либідь, 2005.-264 – Режим доступу :http://www.twirpx.com/file/654972/-Назва з екрана
 2. Бурмістрова Е.В. Методика організації дозвіллєвих заходів [Електронний ресурс] : підручник /Е.В. Бурмістрова 2018. -Режим доступу: https: // stud.com.ua/126051/ pedagogika/ metodika_organizatsiyi_dozvillyevih_zahodiv. – Назва з екрана .
 3. Введення в професійно-педагогічну спеціальність [Електронний ресурс] : посібник / уклад.– Режим доступу://https://stud.com.ua/157086/pedagogika/vvedennya_v_profesiyno-pedagogichnu_spetsialnist-Назва з екрана .
 4. Вердіна С. В. Секрети педагогічної майстерності. [Електронний ресурс] : посібник Уроки для вчителя / С. В., Вердіна, А. Г Панченко. – Харків: «Основа», 2008. -111, [1] с–Режим доступу: https://studall.org/all-82889.html– Назва з екрана .
 5. Волкова Н.П. Педагогіка [Електронний ресурс] :підручник / Н.П. Волкова –Режим доступу: http://194.44.152.155/elib/local/sk644112.pdf Назва з екрана .
 6. Вульфов Б.З. Педагогіка [Електронний ресурс] : підручник / Б.З. Вульфов Педагогіка –Режим доступу: https://stud.com.ua/46706/pedagogika/pedagogika Назва з екрана .
 7. Гендерна педагогіка і психологія [Електронний ресурс] – Режим доступу :  http://academy.gov.ua/ej/ej16/txts/12VLOSPS.pdf-Назва з екрана .
 8. Голюк О.А. Теорія виховання: практичні заняття [Електронний ресурс]: Навчально -методичний посібник для студентів спеціальності «Початкове навчання». / О.А. Голюк – Вінниця: ВДПУ, 2011. – 140 с. – Режим доступу : http://93.183.203.244/xmlui/bitstream/handle/123456789/825/Posibnik.pdf?sequence=1&isAllowed=y -Назва з екрана
 9. Депетист О.В. Національно-патріотичне виховання молодших школярів. [Електронний ресурс]:посібник / О.В. Депетист, В.В. Чала, Н.А Ярова.- Харків: «Основа», 2011.- 128 c.-Режим доступу : http://e-kniga.in.ua.-Назва з екрана .
 10. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології [Електронний ресурс] : навчальний посібник / І.М. Дичківська- Режим доступу : https://eltutor.at.ua/Podskazki/Dychkivska.pdf-Назва з екрана .
 11. Енциклопедія педагогічних технологій [Електронний ресурс] : посібник / Автор-укладач Н. П. Наволокова. – Харків: «Основа», 2009. – 176 с. (Серія «Золота педагогічна скарбниця») -Режим доступу : https://docviewer.yandex.ua/?url=http%3A%2F%2Fosnova.com.ua– Назва з екрана .
 12. Загвязінський В.І. Теорія навчання і виховання [Електронний ресурс]: посібник /В.І. Загвязінський . – Режим доступу: https://stud.com.ua/47371/pedagogika/teoriya_navchannya_i_vihovannya – Назва з екрана .
 13. Зайченко І.В. Педагогіка : підручник. – Київ : Ліра, 2016. – 608 с. [Електронний ресурс] : посібник /  Зайченко І.В. – Режим доступу: http://lira-k.com.ua/preview/12225.pdf ,    https://textbook.com.ua/pedagogika/1473451787

https://westudents.com.ua/knigi/344-pedagogka-zaychenko-B.html – Назва з екрана .

 1. Зязюн І. А. Педагогічна майстерність. [Електронний ресурс]: підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; За ред. І. А. Зязюна. – 2-ге вид. допов. і переробл.- Київ: Вища шк., 2004. –422с. -Режим доступу: https://docviewer.yandex.ua/?url=http%3A%2F%2Fmethod.ucoz.ua%2F_ld%2F0%2F61_21v. – Назва з екрана .
 2. Зязюн І. А. Педагогічна майстерність [Електронний ресурс] :підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; За ред. І. А. Зязюна.- Київ: Вища шк., 1997 – 349 -Режим доступу: https://studfile.net/preview/6489104/-Назва з екрана .
 3. Звєрєва О.Л. Сімейна педагогіка і домашнє виховання [Електронний ресурс] : посібник / О.Л. Звєрєва       Режим доступу: https: // stud. com. Ua /   126561 / pedagogika / simeyna _pedagogika _i_ domashnye_vihovannya.       Назва з екрана .
 4. Ігрові методики роботи з учнями 1–4 класів. – [Електронний ресурс] : посібник / (Школа класного керівника)- Харків: «Основа», 2007.— 208 с. -Режим доступу: https://rozumaka.com/igrovi-metodiki-roboti-z-uchnyami-1-4-klasiv-shkola-klasnogo-kerivnika/– Назва з екрана .
 5. Інтерактивні вправи та ігри. [Електронний ресурс]:посібник / Харків: «Основа», 2011. – 144 с. – (Серія «Адміністратору школи») Інтерактивні вправи та ігри.-Режим доступу: https://bohdan- books.com/upload/iblock/c7d/c7d64de375b46c4e9e1b7d522b60432e.pdf – Назва з екрана
 6. Коменский Я. А. Мир чувственных вещей в картинках [Електронний ресурс] : навч.посібник ./Я. А. Коменский.- Режим доступу : http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000054/st014.sht-Назва з екрана .
 7. Макаренко В. М. Як опанувати технологію формування критичного мислення. [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. М. Макаренко. – Харків: «Основа»: «Тріада+», 2008. –96с.- Режим доступу:http://www.docme.ru/doc/199718/yak-opanuvati-tehnolog%D1%96yu-formuvannya–kritichnogo-mislennya– Назва з екрана .
 8. Методика організації  виховної роботи [Електронний ресурс] : навч.посіб. -Режим доступу:file:///F:/Електрона%20%20бібліотека%202019-2020/Методика%20%20організації%20виховної%20роботи%20в%20сучасній%20школі.pdf -Назва з екрана.
 9. Методика організації дозвіллєвих заходів. Рольова гра [Електронний ресурс] : навч.посіб. – Режим доступу :https: // stud. com. ua 161103/ pedagogika / metodika _organizatsiyi _dozvillyevih _zahodiv _rolova_gra -Назва з екрана .
 10. Нова українська школа [Електронний ресурс]: Навчально – методичний посібник -Режим доступу:file:///F:/Електрона%20%20бібліотека%202019-2020/Навчально-методичний%20посібник.pdf-Назва з екрана .
 11. Психологічні джерела виховної майстерності[Електронний ресурс] :навч. посіб. /  І.Д. Бех https://westudents.com.ua/knigi/353-psihologchn-djerela-vihovno-maysternost-beh-d.html
 12. Підласий І. П. Продуктивний педагог [Електронний ресурс] :навч. посіб. Настільна книга вчителя (1 – 7 розділи) / І. П. Підласий Харків: Вид. група «Основа», 2010. – 360 с-Режим доступу:https://www.studmed.ru/pdlasiy-p-produktivniy-pedagog-nastlna-kniga-vchitelya_977cfea8712.html -Назва з екрана .
 13. Педагогіка – Мойсеюк Н.Є. [Електронний ресурс]: навч.посіб./ Н.Є. Мойсеюк Режим доступу: https://westudents.com.ua/knigi/347-pedagogka-moyseyuk-n.html -Назва з екрана .
 14. Педагогіка – Максимюк С.П. [Електронний ресурс]: навч.посіб./ С.П.  Максимюк- Режим доступу: https://westudents.com.ua/knigi/346-pedagogka-maksimyuk-sp.html -Назва з екрана .
 15. Педагогіка у запитаннях і відповідях – Кузьмінський А.І. [Електронний ресурс]: навч.посіб./ Режим доступу: https://westudents.com.ua/knigi/345-pedagogka-u-zapitannyah-vdpovdyah-kuzmnskiy-a.html -Назва з екрана .
 16. Підласий І.П. Практична педагогіка або три технології [Електронний ресурс] : Інтерактивний підручник для педагогів / І.П. Підласий освіти – Київ: «Слово», 2004.— 616 с.-Режим доступу: http://osnova.com.ua/preview/book/3495/FI62%20Spilna-Diya_Pidlasiy-2.pdf-Назва з екрана
 17. Пометун О. Енциклопедія інтерактивного навчання навчальний посібник.[Електронний ресурс]: навч.посіб /О. Пометун. – Київ.: 2007-Режим доступу: https://nvk-licey.at.ua/_ld/0/2_BTn.pdf -Назва з екрана .
 18. Практикум з педагогіки [Електронний ресурс]: навчальний посібник: Видання 2-ге, доповнене і перероблене /За заг. ред. О.А.Дубасенюк, А.В.Іванченка. – Житомир: Житомир. держ. пед. ун-т, 2002. – 482 Режим доступу:  https://pedagogy.lnu.edu.ua/departments/pedagogika/library/praktykum.pdf -Назва з екрана .
 19. П’ятакова Г.П. Практикум зі спецкурсу Основи педагогічної майстерності [Електронний ресурс]: / Г.П.  П’ятакова Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005-40 с. Режим доступу :http://personal.pu.if.ua/depart/Oksana.Selepiy/resource/file/pdf-Назва з екрана
 20. Технологія і техніка шкільного уроку [Електронний ресурс] :навч. посіб. / А.І. Кузьмінський- Режим доступу:   https://westudents.com.ua/knigi/358-tehnologya-tehnka-shklnogo-uroku-kuzmnskiy-a.html
 21. Теоретичні основи сучасної української педагогіки [Електронний ресурс] :навч. посіб. / О. Вишневcький – Режим доступу: https://westudents.com.ua/knigi/356-teoretichn-osnovi-suchasno-ukransko-pedagogki-vishnevckiy-o-.html -Назва з екрана .
 22. Федорчук В.В Основи педагогічної майстерності [Електронний ресурс] :підручник / Видавець Д.Зволейко Кам`янець-Подільський: 2008. – 140 с.- Режим доступу: https://pedagogika.ucoz.ua/knygy/METODYCHKA-OPM.pdf-Назва з екрана .
 23. Шишикіна Н. Ф. Взаємодія з громадськими організаціями. [Електронний ресурс]:навч.посіб. / Н. Ф. Шишикіна Харків. «Ос-нова», 2007.- 192 с.- (Школа класного керівника):Режим доступу:http://e-kniga.in.ua/product/vzaemodiya-z-gromadskumu-organizaciyamu/-Назва з екрана
 24. Школа В.О. Сухомлинського – живильне джерело духовності [Електронний ресурс]: навч.посіб / В.Ф., Деркач, Л.С., Явтушенко, І.М. Черньонкова– Кіровоград: КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2013. – 136 с.- Режим доступу: http://koippo.in.ua/arhiv/druk/014.pdf-Назва з екрана Ягупов В.В. Педагогіка[Електронний ресурс]:навч.посіб. /: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2002. – 560 с. –  Режим доступу:   http://ellib.org.ua/books/pedagog/ped1/index.html – Назва з екрана .

Вступ до спеціальності

 1. Бути вчителем: Навчально-методичний посібник з курсу „Вступ до спеціальності” [ Електронний ресурс]  : навч.посіб /укладач О.В. Більська. – Вінниця: ТД «Эдельвейс и Київ, 2012. – 296 с.-Режим доступу:

http://library.vspu.edu.ua/repozitarij/repozit/texti/navchalni/buti%20vchitelem_posibnik_vstup%20do%20specialnosti.pdf-Назва з екрана .

 1. Мешко Г.М. Вступ до педагогічної професії [Електронний ресурс] : навч. посіб / Г.М. Мешко . – Київ : Академвидав, 2010 – 200 с. – Режим доступа: https://textbook.com.ua/pedagogika/1473451769 -Назва з екрана .
 2. Фіцула М.М. Вступ до педагогічної професії.[Електронний ресурс]: навч.посіб / М.М. Фіцула для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – 2-е вид. – Тернопіль : навч.книга – Богдан,2003, – 136 с.- Режим доступу : https://bohdan-books.com/upload/iblock/786/7869a42e1e38c79e260184d8bfb0-Назва з екрана

Основи педагогічної майстерності

 1. Зязюн, І. А. Педагогічна майстерність [Електронний ресурс] : підручник / за ред. І.А Зязюн., Л. В. Крамущенко., І. Ф. Кривонос– Київ.: Вища шк., 1997. – 349 с. -Режим доступу : https://studfile.net/preview/6489104/-Назва з екрана .
 2. Кайдалова, Л. Г. Педагогічна майстерність викладача .[Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. Г. Кайдалова.,   Н. Б. Щокіна., Т. Ю. Вахрушева. – Харків.:   НФаУ, 2009. – 140 с.- Режим доступу : http://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/1759/1/Book_%D0%9F%D0%9C-Назва з екрана .
 3. П’ятакова, Г. П. Практикум зі спецкурсу: Основи педагогічної майстерності для студ. пед. спец. [Електронний ресурс]: навч.посіб / Г. П. П’ятакова.– Л. : ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 40 с. -Режим доступу : http://personal.pu.if.ua/depart/Oksana.Selepiy/resource/file/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0.pdf-Назва з екрана .
 4. Пихтіна, Н. П. Основи педагогічної техніки [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. П. Пихтіна. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 316 с.- Режим доступу: https://cul.com.ua/preview/osn_ped_teh.pdf-Назва з екрана .
 5. Теслюк, В. М. Основи педагогічної майстерності [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. М. Теслюк., П. Г.Лузан. – К. :НАКККіМ, 2011. – 304 с. – Режим доступу https://method.ucoz.ua/_ld/0/69_Tesluk-pdf.pdf-Назва з екрана .
 6. Федорчук, В. В Основи педагогічної майстерності [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. В. Федорчук. – Кам`янець-Подільський. : Академвидав, 2008. – 140 с.       Режим доступу   :https://pedagogika.ucoz.ua/knygy/METODYCHKA-OPM.pdf . Назва з екрана