Інформація про П(Ц)К

Предметно-циклова комісія розпочала свою діяльність відразу після заснування Бериславського педагогічного училища у 1932 році.

       Сьогодні П(Ц)К викладачів психолого-педагогічних дисциплін та трудового навчання з методикою є випускною комісією спеціальності 5.01010201 «Початкова освіта».

Викладачі працюють під гаслом: «Від творчого викладача до творчого студента» і забезпечують викладання у коледжі таких предметів:
вступ до спеціальності, педагогіка, основи корекційної педагогіки (дефектології), методика виховної роботи, методика виховної роботи (ДК), основи педагогічної майстерності, сучасні педагогічні технології, психологія, безпека життєдіяльності, методика трудового навчання з практикумом, охорона праці, керують різними видами педагогічної практики.

Науково-методична проблема предметної (циклової) комісії:

Професійна реалізація майбутнього вчителя засобами навчання, науково-дослідницької діяльності, педагогічної практики та позааудиторної роботи як шлях підготовки студентів до створення науково-методичного середовища у початковій школі.

Невід’ємною частиною діяльності комісії є організація різнопланової поза аудиторної роботи, яка спрямована на формування педагогічної компетентності  майбутнього вчителя. Традиційними стали місячники педагогічної майстерності викладачів, проведення олімпіад, гурткова робота.

Гурток «Умілі руки», який був створений у 2001 році викладачем Ліляновою І. А., у 2013 році вперше в історії коледжу отримав звання зразкового.

Мета П(Ц)К: Удосконалення системи підготовки вчителів початкової школи на основі поєднання надбань народної педагогіки, педагогічної спадщини минулого та сучасних педагогічних технологій, забезпечення розвитку майбутніх вчителів, здатних у процесі професійного вдосконалення здійснювати професійну діяльність на засадах гуманізму.

Завдання:

1. Формувати професійні компетентності майбутніх вчителів відповідно до мети початкової школи, вимог Державного стандарту початкової загальної освіти, Галузевої концепції неперервної педагогічної освіти.

2. Зміцнювати міжпредметні зв’язки з фундаментальною і прикладною освітою та формувати на цій основі предметні, ключові та професійні компетентності.

3. Здійснювати індивідуалізацію навчально-виховного процесу та удосконалювати систему самостійної роботи студентів.

4. Забезпечувати глибоке опанування змістом психолого-педагогічних дисциплін через використання можливостей інформаційно-комунікаційних технологій, інтерактивних методів навчання, мультимедійних засобів та методик позакласної виховної роботи.

5. Формувати вміння здійснювати психолого-педагогічну діагностику та включати студентів у навчально-дослідну діяльність.

6. Вивчати, впроваджувати та пропагувати педагогічний досвід.

7. Удосконалювати комплекси навчально-методичного забезпечення викладання предметів П(Ц)К.

8. Удосконалювати методичне та матеріально-технічне забезпечення кабінетів П(Ц)К.

9. Розробляти і удосконалювати систему програмованого контролю предметів П(Ц)К.

10. Підвищувати компетентність викладачів засобами самоосвіти та методичної роботи.

Гордістю П(Ц)К є її ветерани Мажар Зоя Василівна, Шатохіна Тетяна Федорівна.